ANDY CHITTUM

2011 NASA SE30 Champion

2019 NASA SE30 Champion

GARY SHEEHAN

2000 USTCC Champion

2014 USTCC Champion

2018 USTCC Champion

2019 USTCC Champion

LARRY BANI

2011 Top rookie

2014 USTCC Champion

2016 USTCC Champion

2018 USTCC Champion

1997 NASA HPR Champion

1998 NASA HPR Champion

2014 USTCC Champion

BECKY ARSHAM

 REZA ARSHAM

2019 USTCC 4th place

1997 Pro Sedan 3 Champion

1998 Pro Sedan 3 Champion

1999 PCTCC Champion

2000 PCTCC Champion

2008 25 Hours Thunderhill winner

2014 USTCC Champion

ALI ARSHAM